Oud-Achtkarspelen

Links - Cultureel erfgoed

Kultureel fytsrûntsje

Informatiefolder over een bijzondere fietsroute

fruitynfryslan.nl

De Stichting Fruit yn Fryslân wil een zo groot mogelijke rassendiversiteit handhaven. Zij wil oude fruitrassen, als appels, peren en pruimen, terug vinden en zeker stellen.

dewouden.com

De Stichting ‘Wrâldfrucht’ wil bekendheid geven aan streekproducten uit de Friese Wouden. Zij doet dit onder het streekmerk ‘Wâldpyk’. Producten die reeds onder het streekmerk vallen zijn de Friese gele woudbonen, de Wichters (ook woudpruimen genoemd) en de Friese woudgeeltjes (aardappelen).

aldefrysketsjerken.nl

Veel dorpen in Fryslân hebben een oude, beeldbepalende kerk. Lang niet altijd is er (nog) een kerkelijke gemeente die het voortbestaan en onderhoud van dat gebouw op zich kan nemen. De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich sinds 1970 in voor het behoud van oude monumentale en beeldbepalende kerkgebouwen in Fryslân.

reliwiki.nl

Een site met informatie over historische kerken.

defryskemole.nl

Het doel van de Fryske Mole is: Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Friesland door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigendom zijnde molens.

molendatabase.org

Een site over molens in Nederland en België.

molendatabase.nl

Een site over verdwenen molens in Nederland.

zuivelhistorienederland.nl

Een site over zuivelfabrieken in Nederland.

skutsjehistorie.nl

Een site over de historie van het skûtsjesilen.

volksgebouwboelenslaan.nl

Informatie over het (voormalige) Volksgebouw in Boelenslaan en over socialistisch voorman Durk Pultrum.

boerderijenstichtingfryslan.nl

De Boerderijenstichting Fryslân wil zich in de meest ruime zin van het woord inzetten voor het behoud en de herbestemming van de historische boerderijen in deze provincie. De stichting geeft advies en voorlichting en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarbij de boerderij centraal staat.

afron.nl

AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen. Op de site staat veel informatie over de historie van de landbouw.

monumentenzorgfryslan.nl

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt overheden, erfgoedorganisatie, eigenaren en beheerders van monumenten, door actuele informatie te verstrekken over de monumentenzorg, archeologie en al het andere erfgoed in Fryslân.

openmonumentendag.nl

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek.

statenstinzen.nl

De stichting Staten en Stinzen wil de staten en stinzen van Fryslân onder de aandacht te brengen. Deze website is een resultaat van het project ‘In alle staten’, waarmee de stichting dit doel vorm heeft gegeven. De stichting wil daarbij ook het behoud en de conservering ondersteunen, niet alleen van de gebouwen, maar ook van de tuinen en parken en meer algemeen hun ligging in het landschap. Dit gebeurt in veel gevallen in samenspraak met de eigenaren en beheerders van de staten. Aandachtspunten zijn daarbij: het uitwisselen van ideeën en ervaringen rond het onderhoud van de gebouwen en parken, het aantrekken van bezoekers en het versterken van de relatie met het omliggende landschap.

stinseninfriesland.nl

Deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten, stinsen, staten en buitenplaatsen in Friesland. Deze pagina’s bevat beschrijvingen van 519 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen. Alle stinsen en states zijn momenteel voorzien van meer dan 800 foto’s en afbeeldingen. Deze lijst is zowel op alfabetische volgorde als gesorteerd op gemeente.

fryslan.frl/famke

Ook de archeologie behoort tot de cultuurhistorie van Fryslân. Deze informatie is samengebracht op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra, de FAMKE, waarbij een beleidsparagraaf en beleidskaarten zijn opgenomen.

historischepaden.nl

In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

ivn.nl/dewalden

Nergens is het coulissen- of slagenlandschap in Nederland zo goed bewaard gebleven als in het noordelijke deel van de Friese wouden. Daarom is dit gebied uitgeroepen tot Nationaal Landschap.

De IVN afdelingen De Wâlden en Noordoost Friesland hebben samen met de natuur en landschaps-vereniging “de Wâlden, de Marren” een stichting in het leven geroepen om het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (NFW) onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De stichting Elzegea organiseerde een cursus over de NFW voor gidsen, waardoor er een gidsenpoule beschikbaar is speciaal voor dit gebied In de loop van 2011 en volgende jaren zullen er meerdere interessante, leerzame en plezierige activiteiten ontplooid worden.

landschapsbeheerfriesland.nl

Al bijna 30 jaar zet Landschapsbeheer zich in voor het cultuurlandschap in Fryslân. Want Fryslân is met zijn verscheidenheid aan landschapstypes één van de meest aantrekkelijke provincies van ons land.

noardlikefryskewalden.nl

Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden kenmerkt zich door het best bewaarde coulisselandschap van Europa: prachtige elzensingels en boomwallen die weilanden omzomen. Het project Noardlike Fryske Wâlden draait om het samenspel tussen ruimtelijke kwaliteit en land-bouwkundig functioneren. Samen met de boeren wordt onderzocht hoe de ontwikkeling in de landbouw zodanig kan worden vormgegeven dat de historisch gegroeide kernkwaliteiten behouden blijven, knelpunten in de bedrijfsvoering en in het landschap tot een oplossing komen en nieuwe kwaliteiten tot ontwikkeling worden gebracht.

edepot.wur.nl/146359

Ontgonnen verleden. De cultuurhistorische blikvangers worden gepresenteerd. De ontwikkeling van het landschap, de bodem en het reliëf, en de bewoningsgeschiedenis worden in beeld gebracht. Het gaat over de ligging van dorpen en steden, de verkavelingsvormen in het agrarisch land, de loop van wegen, kanalen en spoorlijnen, dijkenpatronen, waterlopen, defensielinies met fortificaties.

werkverband-frieserassen.nl

Het Wurkferbân Fryske rassen – Werkverband Friese rassen – streeft naar behoud en toepassing van Friese (landbouw) rassen. Onder Friese rassen verstaan we dier- en plantenrassen die hun oorsprong in Friesland hebben of traditioneel grote verbondenheid hebben met de provincie. Levend erfgoed, ‘vergeten groenten, fruit- en dierrassen’ uit deze regio, die de moeite waard zijn om te behouden voor de toekomst. Belangrijk vanuit cultuur-historisch oogpunt én omdat we de eigenschappen van deze rassen mogelijk in de toekomst nog hard nodig zullen hebben. Want biodiversiteit is niet alleen een zaak van wilde natuur.

dodenakkers.nl

Een site over kerkhoven, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en grafpoëzie.

frieslandwonderland.nl

Het initiatief voor FrieslandWonderland is ontstaan vanuit de constatering dat toeristische en cultuurhistorische informatie op het internet zeer versnipperd is en dat (daardoor) de kwaliteit vaak te wensen over laat. De centrale gedachte achter het initiatief is: verzamel hoogwaardig tekst- en beeldmateriaal, bundel dat in een database en verspreid het materiaal via aan de database gekoppelde websites.

allemolens.nl

Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

waterschapserfgoed.nl

Moderne gemalen, die niet meer afhankelijk zijn van de wind, hebben karakteristieke molens overbodig gemaakt. Veel van deze molens zijn voor het waterbeheer teloor gegaan door de tand des tijds. Gelukkig heeft de Stichting Waterschapserfgoed - als eigenaar - een aantal windwatermolens weten te behouden. Verder is de stichting ook eigenaar van enkele bijzondere oude gemalen en andere waterstaatkundige werken die gerestaureerd zijn. Daarnaast probeert de stichting sommige objecten een nieuwe bestemming te geven.

cultureelerfgoed.nl

Een site met veel informatie over het cultureel erfgoed (monumenten, archeologie, historisch landschap en roerend erfgoed) in Nederland.

funerair.nl

Het Bureau Funeraire Adviezen heeft veel kennis van begraafplaatsen en adviseert over historische waarden op begraafplaatsen en kerkhoven, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.

bruggenstichting.nl

Een site met veel informatie over (historische) bruggen.

bomenstichting.nl

Het doel van de Bomenstichting is de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland te bevorderen. Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor te zorgen dat gemeenten en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan, door voorlichting te geven en zo nodig bezwaar te maken.

frieslandopdekaart.nl

Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd. U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.