Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Historie (algemeen)

www.hipnof.nl

Een site over Historische Informatiepunten in Noord-Oost Friesland. 

www.dekrantvantoen.nl
Een site waar u oude jaargangen van de Leeuwarder Courant (1752 tot heden), De Feanster en andere kranten kunt raadplegen.

http://kranten.kb.nl
Historische kranten – Nederlandse dagbladen uit de de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Het online lezen van krantenartikelen, nieuwsberichten, advertenties en familieberichten.

www.friesarchiefnet.nl

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archief-onderzoek te doen.

www.friesfotoarchief.nl

Het Fries Fotoarchief, de beeldcollectie van Tresoar, bevat op dit moment ruim 50.000 afbeeldingen. In deze collectie vindt u allerlei foto's van Friese onderwerpen, o.a. stads- en dorpsgezichten. Zowel prentbriefkaarten als portret- en reportagefoto's, afkomstig uit overheids- en particuliere collecties.

www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl
Evenals de website Friezen onder Napoleon is de website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Hij wilde hiermee de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deel-genomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in herinnering brengen.

www.friezen-onder-napoleon.nl
Deze website is te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Het was zijn bedoeling met deze website een wegwijzer te geven bij het zoeken naar militairen in de periode 1795-1810 en wel in het bijzonder naar die militairen die in de periode 1810-1813 in Franse krijgsdienst waren.

www.fryske-akademy.nl
It sintrum foar wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en syn mienskip, syn taal en kultuer. Op dizze side û.o. in oersicht fan skoalmasters yn Fryslân fan 1600-1950.

www.afuk.nl
De Afûk fersoarget al sûnt jierren kursussen skiednis en jout ek learmiddels út. Yn 2010 is de Afûk
kertiermakker foar de ymplemintaasje fan de Fryske kanon wurden. Fierder wurdt de AFUK hieltyd
mear frege om de útjefte fan lokale of regionale skiednisboeken te fersoargjen. Ek de nauwere
gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy biedt kânsen om op dat mêd mear produkten te
meitsjen.

http://gtb.inl.nl
De Geïntegreerde Taal-Bank met historische woordenboeken, met o.a. het Woordenboek der Nederlandse Taal en het Wurdboek fan de Fryske Taal.

www.hicnof.nl
Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieks-gebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatie-centrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.

www.hisgis.nl
HISGIS is een geografische database met historische informatie. HISGIS is rijk gevuld. Met HISGIS vindt u bijvoorbeeld eigenaren en bewoners van landerijen en huizen; u ziet welke grond in de middeleeuwen in eigendom was van kloosters en kerken; u ziet wie in uw stad of dorp veel of weinig belasting betaalde; u vindt perceelsnamen en huizennamen.

www.iisg.nl 
Een site over sociale geschiedenis; met o.a. op www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php de waarde van de gulden / euro.

www.geschiedenisdc.nl
Informatie over de geschiedenis van Dantumadeel speciaal gemaakt voor leerlingen uit basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

www2.tresoar.nl/digicollectie
Hier vindt u diverse historische boeken die via deze site te lezen zijn.

www2.tresoar.nl/kaarten
Hier staan diverse atlassen, kadastrale kaarten en andere kaarten afgebeeld.

www2.tresoar.nl/kentekens
Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.

www2.tresoar.nl/wumkes
Van 1924 tot 1940 was dr Wumkes bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Hij verzamelde berichten uit de Leeuwarder Courant en de archieven en schreef twee boeken getiteld Stads- en dorpskroniek. Het eerste gaat over de periode van 1700-1800 en het tweede over de periode van 1800-1900. Via een trefwoordenregister kunt u op deze site informatie uit deze boeken opzoeken.

http://jong.tresoar.nl
Jong Tresoar is een website voor leerlingen, studenten en onderwijsgevenden. Met uniek bronnenmateriaal dat bruikbaar is in de lessen, met links naar websites en met digitale lessen.

http://friesfilmarchief.nl
Het Fries Film Archief is onderdeel van Film in Friesland en gevestigd in het gebouw van Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden). Tresoar beschikt eveneens over een uitgebreid audiovisueel archief. Beheer, beschrijving en digitalisering van de films en video’s uit dit archief heeft Tresoar in handen gegeven van het Fries Film Archief. Tresoar en Fries Film Archief werken nauw samen in diverse projecten. Het Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. De collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die voor een deel gedigitaliseerd zijn.

www.verhalenbank.nl

De Nederlandse Volksverhalenbank bevat momenteel 41331 verhalen. U kunt hier zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en Broodje Aap-verhalen. Op de site is ook de collectie volksverhalen van Dam Jaarsma uit Oostermeer te vinden.

www.volkstellingen.nl

Een site met informatie over Nederlandse Volkstellingen in de periode van 1795-1971.

de-wit.net
Op deze site staan o.a. de Naamlijst voor denTelefoondienst Nederland 1915 en de Telefoongids Nederland 1950.

www.wumkes.nl
Wumkes.nl is een digitale historische bibliotheek van Friesland. De redactie streeft ernaar om zoveel mogelijk standaardwerken over de Friese literatuur- en cultuurgeschiedenis ter beschikking te stellen zowel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als voor een breed in geschiedenis geïnteres-seerd publiek, met o.a.

Nalezing der nieuwe naamlijst van grietmannen;

Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland.

www.11en30.nu
De canon van de Friese geschiedenis.

www.4en5mei.nl
Een site over de Tweede Wereldoorlog, waarop o.a. alle oorlogsmonumenten staan.

www.dominees.nl
Een site met informatie over dominees en kerkelijke gemeenten. Op de site vindt u informatie over alle dominees die in een kerkelijke gemeente hebben gestaan.

www.maandvandegeschiedenis.nl
De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Honderden organisaties op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit, zoals musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen en media organiseren een maand lang activiteiten voor een breed publiek.

www.boekensneuper.nl
Een blog over het verzamelen en houden van boeken, maar ook over het kopen van boeken in antiquariaten, via internet, of waar dan ook. En wat algemeen boekennieuws. Waar vind je boeken? Hoe krijg je wat je zoekt?

www.cartago.nl

In Cartago worden alle akten van vóór 1600 toegankelijk gemaakt. In het verleden zijn al vele bronnen in druk uitgegeven. Ook deze edities worden zo veel mogelijk met behulp van Cartago ontsloten. De volgende edities zijn beschikbaar:

• Oorkondenboek van Groningen en Drente
• Monumenta Groningana
• Warfsconstitutien en oordeelen
• Groninger beklemregt
• Ostfriesisches Urkundenbuch
• Groot placaat en charter-boek van Vriesland